Wat zijn sancties ?

Een sanctie is een diplomatiek of economisch middel om een eind te maken aan bepaalde handelingen of beleidslijnen, zoals schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten, of om verandering te brengen in beleid wanneer de wettelijke of democratische beginselen niet in acht worden genomen

Sancties kunnen zijn gericht tegen regeringen van derde landen en tegen niet-statelijke entiteiten of personen (zoals terroristische organisaties en terroristen). Het kan daarbij gaan om een wapenembargo, een andere specifieke of algemene handelsbeperking (in- en uitvoerverbod), een financiële beperking, een inreisbeperking (visa- of reisverbod) of een andere maatregel, naargelang van de situatie. Sancties die een bepaald land viseren kunnen ook gevolgen hebben ten opzichte van derde landen, of hun ondernemingen of bedrijven .

Deze sancties opgelegd niet alleen door de VN Veiligheidsraad, de Europese Unie of door de Belgische Overheid maar eveneens door buitenlandse overheden zoals de USA , hebben gevolgen voor transportverzekeringen.

Het spreekt voor zich dat ieder contract, iedere handelstransactie en derhalve ook iedere verzekeringpolis een geoorloofd voorwerp dient te hebben . Dit principe is in het algemene contractenrecht terug te vinden.

Inzake goederentransportverzekeringen bepaalt artikel 11.1.2 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd 20.04.2004 trouwens uitdrukkelijk dat schade, verliezen en/of kosten ontstaan door neming, verbeurdverklaring en welk voorval ook , die het gevolg zijn van contrabande , verboden handel en sluikhandel uitgesloten zijn .

In deze nota wordt eerst verwezen naar het algemene principe van de handelsbeperkende maatregelen zelf; vervolgens wordt nader ingegaan op de situatie waarbij door internationale of supranationale overheden bijkomende restrictieve of zelfs verbodsbepalingen aan verzekeraars worden opgelegd.

Autres articles susceptibles de vous intéresser

Evénements

Emplacement : explicatif sur la conférence IUMI 2024 Berlin

explicatif sur la conférence IUMI 2024 Berlin

L’accès est gratuit et ouvert aux collaborateurs des membres.