Privacyverklaring ABAM-BVT

Privacyverklaring ABAM-BVT – mei 2018

Onze vereniging neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt ABAM-BVT zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van deze privacyverklaring is u volledige informatie over het onderwerp te verstrekken, onder andere door uit te leggen hoe ABAM BVT persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

 

 1. Doelgroep

 

Deze verklaring heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers die werken in ondernemingen die lid zijn van ABAM BVT, de personen waarmee ABAM BVT en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun diensten, opdrachten en activiteiten, de personen die interesse getoond hebben in onze diensten evenals de leveranciers.

 

 1. De verwerker

 

De Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars / Royale Association Belge  des Assureurs Maritimes vzw, afgekort  ABAM BVT, Sint Maartenstraat 2 – B-2000 Antwerpen – tel/fax +32 (0)3 225 54 95 – info@abambvt.be – RPR 0423.435.286 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het uitvoert voor zijn rekening.

 

 1. Verwerkte gegevens

 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bijvoorbeeld over de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-mailadres,….

De verwerking van persoonsgegevens dekt onder andere alle (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, gebruiken, verspreiden, wissen of vernietigen…. van persoonsgegevens.

De verwerkte gegevens zijn persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren hetzij rechtstreeks (bv. naam, voornaam), hetzij onrechtstreeks (bv. telefoonnummer).

Als onderdeel van zijn opdracht verzamelt ABAM BVT verschillende persoonsgegevens naargelang van de context, de aard, het doel van de dienst of het project in kwestie.

 

ABAM BVT verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. ABAM BVT zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verwerkt die relevant zijn om het doel van iedere verwerking te realiseren.

Zo verwerkt ABAM BVT bijvoorbeeld persoonsgegevens:

 • om redenen die een gerechtvaardigd belang hebben, om de optimale werking en dienstverlening te waarborgen,
 • omdat het uw toestemming gekregen heeft, in het kader van de uitvoering van haar diensten,
 • om tegemoet te komen aan de wettelijke of administratieve verplichtingen die het moet naleven.

 

 1. Aard van de binnen ABAM BVT verwerkte persoonsgegevens

 

ABAM BVT verwerkt gegevens zoals naam, voornaam, titel, moedertaal, e-mailadres, telefoonnummer, professionele functie…

 

Bijvoorbeeld:

 • als u een werknemer bent die in een onderneming werkt die lid is van ABAM BVT (of een dochteronderneming van een onderneming die lid is van ABAM BVT).
 • als u een persoon bent met wie ABAM BVT en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun opdracht en activiteiten.
 • als u inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen.
 • als u werknemer bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met ABAM BVT (leverancier, onderaannemer, …), zullen wij uw gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
 • informatie over uw deelname aan evenementen van ABAM BVT.

 

 1. Overdracht van gegevens

 

Om uw gegevens te beschermen worden de personen die er toegang toe krijgen met precisie aangeduid rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de beroepsvereniging.

Uw gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan derden zonder uw akkoord.

In bepaalde gevallen kan ABAM BVT uw persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders).

 

 1. Termijn tijdens welke gegevens worden bewaard

 

ABAM BVT verwerkt uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de gegevens geschrapt. Dit impliceert dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige professionele relatie, opdracht of mandaat bij ABAM BVT, verlengd met enig andere bewaartermijn die opgelegd zou zijn door de toepasselijke wetgeving of regelgeving.

 

 1. Bescherming van gegevens

 

De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun taken binnen de beroepsvereniging. Deze personen hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren. ABAM BVT heeft technische middelen uitgewerkt om de veiligheid en de integriteit van zijn infrastructuur te waarborgen (in de ruime betekenis) onder andere om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 1. Rechten

 

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u aanbelangen en u kunt die altijd raadplegen. Zo kan u vragen:

 • of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken,
 • met welk doel wij die verwerken,
 • welke categorieën van gegevens verwerkt worden,
 • hoe lang ze bewaard worden,
 • naar informatie betreffende de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering….) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming.

 

Mocht u – ondanks al onze inspanningen – vaststellen dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan u vragen om deze recht te zetten, te verbeteren of te updaten.

In sommige gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te schrappen of te vragen om een beperkte verwerking ervan.

 

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het adres info@abambvt.be. Er zal u gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen. ABAM BVT zal de vragen behandelen binnen de in de GDPR-verordening voorziene termijnen.